Heeft u een vraag?
Wij proberen hem zo snel mogelijk te beantwoorden
Stel direct uw vraag

Privacy statement

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING
Top Cold Control B.V.

Top Cold Control B.V.
Vimmerik 2D
5253 CB Nieuwkuijk
T: +31-(0)73-7304424
E: info@topcoldcontrol.com
        
Algemeen
Top Cold Control B.V. staat voor snel, daadkrachtig en betrouwbaar, met kennis, kunde en panklare oplossingen. Wij willen ook graag op een betrouwbare manier met uw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast willen wij u op een duidelijke manier inlichten over wat wij doen met uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw gegevens nemen wij de geldende privacywetgeving in acht.

Verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens alleen wanneer wij een duidelijk doeleinde hebben voor de verwerking en wanneer verwerking van persoonsgegevens kan plaatsvinden op basis van een grondslag uit de Algemene verordening gegevensbescherming.

Door gebruik te maken van onze diensten als klant, leverancier of websitebezoeker laat u uw (persoons)gegevens bij ons achter. Wij ontvangen de persoonsgegevens van websitebezoekers, klanten, sollicitanten en leveranciers/samenwerkingspartners. Wij verwerken uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, gebruikersnaam en wachtwoord.
Wij verwerken deze gegevens, onder andere, om contact met u op te kunnen nemen; u een offerte aan te kunnen bieden en informatie met u te delen via ons logboeksysteem flow2go.
Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens van sollicitanten die op onze vacatures reageren. Wanneer u bij ons solliciteert, dan kunnen wij u om expliciete toestemming vragen teneinde uw sollicitatie voor een periode van twaalf maanden te bewaren.

Grondslagen verwerking
We verwerken slechts persoonsgegevens wanneer hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. We baseren ons in ieder geval op de volgende wettelijke grondslagen:
  • Verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst.
Bijvoorbeeld de koopovereenkomst die u met ons sluit.
  • Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht. Hierbij kan gedacht worden aan fiscale bewaartermijnen voor bepaalde gegevens ten behoeve van de Belastingdienst, zoals facturen.
  • Gerechtvaardigde belangen. Bijvoorbeeld bij het reageren op een klacht.
  • Toestemming van de betrokkene(n). Wanneer niet één van de hiervoor genoemde grondslagen gelden, dan kunnen wij u toestemming vragen om uw gegevens te verwerken.

Bewaartermijn
We bewaren uw (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Voor de meeste administratieve (persoons)gegevens en documenten geldt bijvoorbeeld op basis van fiscale wetgeving een bewaartermijn van ten minste 7 jaar.

Beveiligingsmaatregelen
Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, hebben we tal van passende (technische en organisatorische) maatregelen getroffen. Als u onverhoopt toch de indruk hebt dat uw (persoons)gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, schroom dan niet om direct contact met ons op te nemen via info@topcoldcontrol.com.

Derden
We gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij we hiertoe op grond van de wet verplicht zijn of als de verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst of om u te informeren. Met organisaties met wie wij persoonsgegevens delen zijn afspraken gemaakt ter waarborging van uw persoonsgegevens.

Doorgiften
We kunnen uw (persoons)gegevens onder omstandigheden delen met partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Het delen van de persoonsgegevens vindt alleen dan plaats wanneer wij in het kader van de overeenkomst die wij met u sluiten het noodzakelijk achten uw persoonsgegevens te delen met partijen buiten de EER, bijvoorbeeld omdat wij op de website gebruik maken van Google Analytics.
Wanneer persoonsgegevens gedeeld worden met partijen buiten de EER wordt u hierover nader geïnformeerd. In ieder geval vergewissen we ons in die situaties ervan dat de doorgifte buiten de EER plaatsvindt op een dusdanige wijze dat voldaan wordt aan de eisen die vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming gesteld worden.  

Incidenten met persoonsgegevens
Mocht er sprake zijn van een datalek, waarbij uw persoonsgegevens gelekt zijn dan stellen wij u hiervan, behoudens zwaarwegende redenen, onverwijld op de hoogte, als er een grote kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Daarnaast zullen we een datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer hiertoe op grond van de wet een verplichting bestaat.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bij ons wordt u niet onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming.

Uw rechten
Wilt u inzage hebben in de persoonsgegevens die wij van u verwerken of wilt u uw (persoons)gegevens ontvangen (in het kader van dataportabiliteit) of laten corrigeren, wijzigen, aanvullen of verwijderen? Of maakt u gebruik van uw recht bezwaar te maken tegen een verwerking of om een verwerking te beperken? Dien dan uw verzoek in via onderstaande contactgegevens.

Wij kunnen u wel vragen om uzelf adequaat te identificeren door middel van een legitimatiebewijs. Hiervoor verzoeken we u om uw foto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het legitimatiebewijs), document- of paspoortnummer en BSN onherkenbaar te maken. Ook kunnen wij vragen om nadere informatie om inwilliging van uw verzoek mogelijk te maken, zoals het toezenden van documentatie.

Wij beantwoorden uw verzoek tot inzage, ontvangst, correctie, wijzing, aanvulling, verwijdering, bezwaar en beperking uiterlijk binnen vier weken na uw verzoek. Onder bepaalde omstandigheden zijn wij gerechtigd de termijn te verlengen met maximaal twee maanden. Ons antwoord kan een bevestiging zijn dat uw verzoek wordt nageleefd of een weigering die met redenen is omkleed.

Bovenstaande verzoeken kunt u richten aan ons contactpersoon via
info@topcoldcontrol.com of door een brief te sturen naar Top Cold Control B.V., Vimmerik 2D, 5253 CB Nieuwkuijk, ter attentie van Twan van Bijnen. 

Klacht indienen
U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het vermoeden heeft dat uw persoonsgegevens niet conform de geldende privacywetgeving worden verwerkt. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen
We behouden het recht voor de privacy- en cookieverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via onze website. De meest actuele versie kunt u vinden op onze website. We adviseren u regelmatig op deze webpagina te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd. We kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet vermeld staan in deze verklaring, zolang deze doelen aansluiten bij het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn. In dat geval zullen wij u op de hoogte te stellen van de wijzigingen en u in de gelegenheid te stellen het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

Vragen
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon Twan van Bijnen via info@topcoldcontrol.com of door een brief te sturen naar ons postadres.

Cookieverklaring

Cookies 
We maken gebruik van cookies. Een "cookie" is een gegevenselement dat naar uw browser kan worden verzonden. Uw browser kan het dan op uw systeem opslaan op basis van de voorkeuren die u in uw browser hebt ingesteld. Cookies verzamelen informatie over uw besturingssysteem, inclusief, maar niet beperkt tot, browsertype en Internet Protocol-adres (IP-adres). We gebruiken cookies om:
 
  • de basisfunctionaliteit van de website goed te laten werken;
  • gebruikersstatistieken te genereren op een anonieme basis om de website meer gebruikersvriendelijk te maken.

We gebruiken deze informatie om het verkeer op onze website te analyseren, om zowel de paginaweergaven als de tijdsduur op elke pagina te bekijken en u beter van dienst te zijn wanneer u terugkeert naar onze website. Het is niet onze bedoeling om dergelijke informatie te gebruiken om een ​​gebruiker persoonlijk te identificeren. Deze informatie wordt verzameld in een geaggregeerde en anonieme vorm. U hebt de mogelijkheid om uw internetbrowser te configureren om u op de hoogte te stellen wanneer u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen of u deze accepteert. Verder heeft u de mogelijkheid om alle cookies te blokkeren. Houd er echter rekening mee dat als u cookies weigert of anderszins blokkeert, u mogelijk niet alle beschikbare functies op de website kunt gebruiken. Bepaalde onderdelen van de website kunnen niet werken als u cookies blokkeert. We maken geen gebruik van tracking cookies.

Hieronder treft u een overzicht van de cookies die wij gebruiken:
Naam cookie: Type cookie: Omschrijving:
PHPSESSID Functionele cookie Behoudt de status van de gebruikerssessie voor alle paginaverzoeken.
_ga Analytische cookie Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
_gat Analytische cookie Gebruikt door Google Analytics om de verzoeksnelheid te verlagen.
_gid Analytische cookie Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics en hanteert daarbij de privacy vriendelijke instellingen zoals voorgeschreven door de Autoriteit Persoonsgegevens. Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. die gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Deze cookies worden benut voor het opslaan van bezoekersinformatie (bijvoorbeeld de duur van uw bezoek aan onze website). Google kan deze informatie mogelijk geanonimiseerd aan derden verschaffen. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd en de functionaliteit “gegevens delen” is uitgezet.


 
Bekijk onze projecten
Persoonlijk gesprek aanvragen?
E-mail: info@topcoldcontrol.com
Copyright © 2023 Top Cold Control